بررسي رابطه اخلاق کار اسلامي با تعهد سازماني (مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش غرب مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه اخلاق کار اسلامي با تعهد سازماني (مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش غرب مازندران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد سازمانی در ادارات آموزش و پرورش غرب مازندران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری کارکنان واحد مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسش نامه سنجش اخلق کار اسلمی علی و الکاظمی (2007) و همچنین پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و میر (1996) می باشد. برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار استنباطی (شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اخلاق کار اسلامی و هر سه مولفه آن (کار مفید، کار دقیق و انسان دوستانه و استقلال و سودمندی اجتماعی) با تعهد سازمانی در ادارات آموزش و پرورش غرب مازندران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

لینک کمکی