بررسي رابطه ابعاد مفهومي مديريت اسلامي با رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه ابعاد مفهومي مديريت اسلامي با رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان مازندران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ابعاد مفهومی مدیریت اسلمی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران می باشند که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بندی شده تعداد 190 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه سنجش ابعاد مفهومی مدیریت اسلامی مساح و همکاران (1390) و همچنین پرسش نامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی اورگان (1988) می باشد. همچنین برای سنجش روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی با نرم افزار lisrel استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنف و آزمون ضریب همبستگی) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها یتحقیق حاکی از این است بین بعد مفهومی مدیریت اسلمی و تنها یکی از مولفه های آن (شجاعت و تهور) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، ولی بین دو مولفه دیگر آن ( توجه به نظرات دیگران و عاقبت اندیشی) با ر فتار شهروندی سازمانی رابطه ای یافت نشد.هروندی

لینک کمکی