بررسي تاثير هزينه هاي زيست محيطي بر عملکرد مالي شرکت هاي نفتي استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير هزينه هاي زيست محيطي بر عملکرد مالي شرکت هاي نفتي استان خوزستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر ارتباط بین عملکرد مالی شرکت های نفتی و میزان تولید، نوع تولیدات، مصرف سالانه انرژی و عملکرد کنترل هزینه می باشد. انتخاب حجم نمونه به روش نمونه گیری هدفمند یا نظری است که از جمله روش های نمونه گیری در تحقیقات کیفی است و بر مبنای معرفی نمونه ها توسط نمونه های قبلی است و شناسایی کارشناسان و خبرگان از این طریق انجام گرفته، آماری پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است، در قسمت کیفی این پژوهش شناسایی عوامل بر اساس روش دلفی است و ابزار تحقیق پرسشنامه باز می باشد و در بخش تحلیل کمی بر اساس روش معادلات ساختاری مراحل تحلیل عاملی مرحله اول که بر همبستگی بین متغیرها تاکید دارد. تحلیل عاملی مرتبه دوم که به مفهوم سازی کلی تر و ارتباط متغیرهزینه های زیست محیطی با متغیرها پرداخته می شود که بر مبنای تحلیل مسیر و محاسبه ضرایب مسیر می باشد و محاسبات توسط نرم افزار AMOS انجام شده است. در این تحقیق اثرکلیه متغیرها معنی دار است و ضرایب مسیر همان مدل رگرسیونی می باشند. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار عملکرد مالی بر شاخص های شرکت های نفتی شامل میزان تولید، نوع تولیدات، مصرف سالانه انرژی و عملکرد کنترل هزینه ها می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده تایید فرضیه های تحقیق می باشد.

لینک کمکی