بررسي تاثير سرمايه اجتماعي، سرمايه فکري و مديريت دانش بر عملکرد مالي (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک صادرات استان کهگيلويه و بويراحمد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير سرمايه اجتماعي، سرمايه فکري و مديريت دانش بر عملکرد مالي (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک صادرات استان کهگيلويه و بويراحمد) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری و مدیریت دانش بر عملکرد مالی درشعب بانک صادرات استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان وکارکنان و مدیران شعب بانک صادرات استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد، حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران 108 نفر محاسبه شد. پس از جمع آوری اطلعات به کمک پرسشنامه و به وسیله نرم افزارآماری spss و Pls جهت تجزیه و تحلیل آن ها از تکنیک ها و شاخص های آمار توصیفی و استنباطی و در نهایت از مدل معادلات ساختاری، برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که توزیع داده ها نرمال نیست. علاوه بر این نتایج معادلات ساختاری نشان داد که تمامی فرضیات مثبت و معنی داری است. در میان فرضیات بعد سرمایه اجتماعی با بتای 862/0 بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته خود یعنی عملکرد مالی را داشت و بعد سرمایه فکری با بتای 353/0 کمترین تاثیر را داشت. نتایج نشان داد که مدیریت دانش با جدیت بیشتری هم از سوی کارکنان و هم کمترین تاثیر را داشت. نتایج نشان داد که مدیریت دانش با جدیت بیشتری هم از سوی کارکنان و هم مدیران دنبال می شود و زیرساخت های لازم برای اجرای کامل مدیریت دانش فراهم گردد تا مدیریت دانش اثرگذاری ملموس و قابل توجه خود را بر عملکرد مالی بانک نشان دهد.

لینک کمکی