بررسي پديده بازگشت به ميانگين در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي پديده بازگشت به ميانگين در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی مسئله بازگشت به میانگین و رابطه عوامل موثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، براساس تئوری توازن ایستا بوده است. بدین منظور از روش آزمون ریشه واحد- دی کی فولرتعمیم یافته برای آزمون مانایی و مدل دی کی فولر GLS برای رسیدن به تخمین معقول از سرعت تعدیل استفاده شده است. نمونه مورد بررسی شامل 180 شرکت از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی از سال1384 تا 1396 است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که اهرم مالی ساختار سرمایه دارای روند بازگشت به میانگین است.همچنین عامل سودآوری جز عواملی است که ارتباط معنا دار با سرعت تعدیل دارد ولی اندازه و داراییهای مشهود دارای رابطهمستقیم و معناداری با ساختارسرمایه ندارند. همچنین نتایج حاصله از این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران، با انتظارات نهفتهدر تئوری توازن ایستا همخوانی دارد.

لینک کمکی