رابطه ي نشاط معنوي و قدرت خالقيت در دانش آموزان با ميزان محبوبيت والدين در نزد ايشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه ي نشاط معنوي و قدرت خالقيت در دانش آموزان با ميزان محبوبيت والدين در نزد ايشان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه نشاط معنوی و قدرت خلاقیت در دانش اموزان با میزان محبوبیت والدین در نزد ایشان انجام شد. بدین منظور 100 نفر از دانش آموزان (50 دختر، 50 پسر) که در دوره دوم متوسطه پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم شهرستان بروجرد مشغول به تحصیل بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. پرسشنامه خلاقیت (CT) و همچنین پرسشنامه نشاط و پرسشنامه محبوبیت والدین روی انان اجرا شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نشاط معنوی و قدرت خلاقیت و نشاط معنوی قدرت خلاقیت رابطه معنی داری (0/01=p) با محبوبیت والدین نزد فرزندان شان دارد.همچنین معلوم شد که بر اسا قدرت خلاقیت و نشاط معنوی دانش اموزان می توان محبوبیت والدین در نزد ایشان را پیش بینی کرد.

لینک کمکی