بررسي رابطه چسبندگي هزينه بر ريسک ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به نقش تعديلگر تمرکز مالکيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه چسبندگي هزينه بر ريسک ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به نقش تعديلگر تمرکز مالکيت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و چسبندگی هزینه های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز بررسی اثر تمرکز مالکیت بر این رابطه است. در راستای تحقق هدفهای پژوهش دو فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه بین ریسک ورشکستگی، چسبندگی هزینه ها و تمرکز مالکیت را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون قرار میدهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش رگرسیون تحت داده های ترکیبی است. و برای آزمون هر یک از فرضیه ها یک مدل تخمین زده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت برای دوره زمانی 1391 تا 1395 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان میدهد که چسبندگی هزینه ها رابطه مثبت معناداری با ریسک ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین، در شرکتهای با تمرکز مالکیت بالاتر، اثرات چسبندگی هزینه ها بر ریسک ورشکستگی شرکتها بیشتر است.

لینک کمکی