بررسي رابطه بين متنوع سازي شرکتي و رقابت در بازار محصول با در نظر گرفتن چرخه عمر در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين متنوع سازي شرکتي و رقابت در بازار محصول با در نظر گرفتن چرخه عمر در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

چکیده مقاله:

سازمانها با استفاده از تعریف استراتژی به دنبال راهی برای ایجاد رقابت بیشتر هستند. تنوع بخشی یک استراتژی محسوب شده و به عنوان روشی برای ادامه رشد و تغییر شناخته میشود.استراتژی متنوع سازی بعنوان یک ابزاراستراتژیک بوسیله بسیاری از محققان و استفاده کنندگان ازآن موردسوال است،زیراچندان واضح نیست که تنوع بخشی باعث افزایش رقابت دربازارمحصولات میشود یاخیر.هدف از این تحقیق بررسی رابطه معنادار میان متنوع سازی شرکتی و رقابت در بازار محصول با در نظر گرفتن چرخه عمر در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. پژوهش حاضر از دیدگاه تقسیم بندی تحقیقات بر اساس نتیجه اجرا،یک پژوهش کاربردی محسوب می شود،و ازنظر روش، پژوهش حاضر را میتوان ازنوع تحلیلی (همبستگی)به حساب آورد.همچنین به لحاظ فرایند اجرا یا نوع داده جزو تحقیقات کمی می باشد.چرا که دارای فرضیه بوده و درآن از طریق تکنیک های آماری به آزمون فرضیه پرداخته شده است. برای بررسی موضوع تحقیق نمونه ای شامل116 شرکت طی دوره زمانی 1392 تا پایان1396 در نظر گرفته شده است.به منظورسنجش رقابت ازشاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده شده وبرای محاسبه متنوع سازی تجاری وجغرافیایی بعنوان نمایندگان متنوع سازی شرکتی به ترتیب ازشاخص آنتروپی ونسبت کل فروش صادراتی به کل فروش استفاده شده است.برای بررسی موضوع تحقیق چهار فرضیه مطرح شده است.نتایج فرضیه اول،دوم و چهارم عدم وجود تاثیرمثبت میان متنوع سازی تجاری و رقابت دربازارمحصول را نشان میدهند و نتیجه فرضیه سوم حاکی از آن است که متنوع سازی جغرافیایی رابطه معناداری با رقابت در بازار محصولات دارد.

لینک کمکی