بررسي رابطه بين کيفيت سود و نگهداشت وجه نقد درشرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين کيفيت سود و نگهداشت وجه نقد درشرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسي رابطه بين کيفيت سود و نگهداشت وجه نقد درشرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از اطلاعات 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی یک دوره 5ساله (1396-1392)استفاده شده است . به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده و تاثیر کیفیت سود بر نگهداشت وجه نقد با متغیرهای مجازی آزمون شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارEviews 8 جهت آزمونهای مربوطه و آمار توصیفی آزمون فرضیات استفاده شده است . بر اساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که کیفیت سود بر نگهداشت وجه نقد تاثیرمعناداری دارد و هم چنین کیفیت سود تاثیر ضعیف تری بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های زیان ده دارند.

لینک کمکی