بررسي رابطه بين کيفيت افشا در صورتهاي مالي و فرارمالياتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين کيفيت افشا در صورتهاي مالي و فرارمالياتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میگردد زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است. یکی از مهمترین اقداماتی که برای کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در بودجه میتواند صورت گیرد مقابله با پدیده فرار مالیاتی میباشد. بی شک شناسائی دلایل ایجاد آن و اتخاذ تصمیمات مناسب میتواند به نتایج مطلوبی منجر شود. این پژوهش به بررسی رابطه بررسی رابطه بین کیفیت افشا و فرارمالیاتی در 120 شرکت از جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت در بازه زمانی 1391 لغایت 1395 میپردازد. ابتدا با انجام آزمون توصیفی و همبستگی به وضعیت کلی داده ها اشاره شده سپس با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات اقدام به برازش مدل و تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطه منفی و معکوس کیفیت افشا و فرار مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است به عبارت دیگر افزایش کیفیت افشای شرکتی موجب کاهش گریز مالیاتی شرکتها و متعاقبا افزایش درآمدهای مالیاتی دولت میشود.

لینک کمکی