بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و نوآوري سازماني با در نظر گرفتن نقش ميانجي کسب دانش و يادگيري سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و نوآوري سازماني با در نظر گرفتن نقش ميانجي کسب دانش و يادگيري سازماني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و نوآوري سازماني با در نظر گرفتن نقش ميانجي کسب دانش و يادگيري سازماني صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه روش، توصیفی و در زمرهی پژوهشهای همبستگی قرار داشت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک مسکن در سطح شهر تهران که 3150 نفر بودند. که بر طبق جدول مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، یادگیری سازمانی نیفه (2011)، پرسشنامه محقق ساخته کسب دانش و پرسشنامه نوآوری سازمانی اسماعیل و همکاران (2002) بود که روایی این ابزار به تایید اساتید رسید و پایایی به روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب 0/82، 0/85، 0/92 و 0/80 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که کسب دانش و یادگیری سازمانی میتوانند نقش میانجی را در رابطه بین فرهنگ سازمانی با نوآوری سازمانی داشته باشند.

لینک کمکی