بررسي رابطه بين عوامل روانشناختي و تصميم گيري سرمايه گذاران در بازار سهام (مورد مطالعه: سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين عوامل روانشناختي و تصميم گيري سرمايه گذاران در بازار سهام (مورد مطالعه: سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر عوامل روانشناختی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از جنبه ی گرد آوری داده هاتوصیفی میباشد. این پژوهش از نظر ارتباط بین متغیرها از انواع پژوهشهای همبستگی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع مقطعی است.جامعه پژوهش را 384 نفر سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران تشکیل دادهاند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد، که در بین جامعه آماری توزیع گردید.وروایی پرسشنامه ازطریق روایی صوری انجام گرفت و پایایی سوالات پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.جهت توصیف داده ها از روش آمار توصیفی و جهت آزمون فرضیات با توجه به نرمال بودن از ازمون پارامتریک (ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که عوامل روانشناختی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام تاثیر معنی داری دارد و همچنین ابعاد عوامل روانشناختی به ترتیب (مادی گرایی،رفتار توده وار، اعتماد بیش از حد، ادراک رسیک و خودبازیبینی) بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر گذار است.

لینک کمکی