بررسي رابطه بين سرپرست سوء استفاده گر با خلاقيت با نقش ميانجي فرسودگي عاطفي و محروميت از خواب درکارکنان شهرداريهاي غرب استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين سرپرست سوء استفاده گر با خلاقيت با نقش ميانجي فرسودگي عاطفي و محروميت از خواب درکارکنان شهرداريهاي غرب استان گلستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسي رابطه بين سرپرست سوء استفاده گر با خلاقيت با نقش ميانجي فرسودگي عاطفي و محروميت از خواب درکارکنان شهرداريهاي غرب استان گلستان شکل گرفت؛تحقیق حاضر از نظرروش گردآوری داده ها،توصیفی-پیمایشی وهمبستگی وازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان شهرداریهای غرب استان گلستان بوده که تعداد آنها 140 نفر می باشد. برای نمونهگیری از جدول مورگان استفاده شد؛حجم نمونه مورد نظر 103 نفر تعیین گردید. پرسشنامه در جامعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای توزیع شد ؛ در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سرپرست سوءاستفادهگرآریه وهمکاران((2007؛ و پرسشنامه محرومیت از خواب جنکینس و همکاران 1996 و جنکیس و همکاران،((1998و پرسشنامه فرسودگی عاطفی مسلش و جکسون((1981و پرسشنامه خلاقیت کارمند فارمر و همکاران((2003 استفاده شد.محقق؛داده های به دست آمده از پرسش نامه را پس از استخراج و طبقه بندی با استفاده از معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Smart Pls مورد تجزیه تحلیل قرار داده است.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین سرپرست سوء استفادهگر و محرومیت از خواب کارکنان شهرداریهای غرب استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد.بین سرپرست سوء استفادهگر و فرسودگی رابطه کارکنان شهرداریهای غرب استان گلستان معناداری وجود دارد.بین محرومیت از خواب و خلاقیت کارکنان شهرداریهای غرب استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد.بین فرسودگی و خلاقیت کارکنان شهرداریهای غرب استان گلستان رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی