بررسي رابطه بين خوش بيني سازماني با بهره وري نيروي انساني بر روي دبيران دوره اول متوسطه شهرستان همدان در سال تحصيلي 1397-98

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين خوش بيني سازماني با بهره وري نيروي انساني بر روي دبيران دوره اول متوسطه شهرستان همدان در سال تحصيلي 1397-98 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خوشبینی سازمانی با بهره وری نیروی انسانی بر روی دبیران دوره اول متوسطه شهرستان همدان در سال تحصیلی 1397-98 بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره اول متوسطه شهرستان همدان به تعداد 965 نفر بوده است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی به تعداد 278 آزمودنی برآورد گردید. ابزارهای پژوهش شامل خوش بینی سرشتی کارور و شییر (1985) و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی آچیو (2000 ) می باشد. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید استاد راهنما قرار گرفته است. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/88 برای پرسشنامه بهرهوری نیروی انسانی و پرسشنامه خوشبینی0/70 برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص آمار توصیفی و روش آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت خوش بینی سازمانی و بهره وری نیروی انسانی بالاتر از حد متوسط (3) می باشد. نتایج همبستگی نشان داد که بین بهرهوری نیروی انسانی و خوشبینی سازمانی دبیران دوره اول متوسطه شهرستان همدان رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و از طریق مولفه های خوش بینی می توان بهرهوری نیروی انسانی دبیران دوره اول متوسطه را پیش بینی کرد.

لینک کمکی