بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني و چابکي سازماني (مورد مطالعه: شهرداري مرکزي شهر سنندج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني و چابکي سازماني (مورد مطالعه: شهرداري مرکزي شهر سنندج) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، بر اساس شیوه گردآوری، توصیفی و ازنظر ماهیت، همبستگی میباشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری مرکزی شهر سنندج به تعداد 396 نفر میباشد که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده ، تعداد 195 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی میباشد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. روایی سوالات پرسشنامه از طریق روایی صوری انجام گرفت و پایایی سوالات پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت . جهت توصیف داده ها از روش آمار توصیفی و جهت آزمون فرضیات با توجه به نرمال بودن از آزمون پارامتریک پیرسون استفاده شد. داده های این پژوهش با نرم افزارآماری SPSS مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان میدهد که جامعه پذیری سازمانی و چابکی سازمانی تاثیر گذار می باشد و همچنین ابعاد متغیر مستقل جامعه پذیری سازمانی(دریافت آموزش،تفاهم کارکنان، حمایت همکاران و چشم انداز آینده) بر با چابکی سازمانی تاثیر گذار می باشد.

لینک کمکی