بررسي رابطه بين تفکر استراتژيک مديران و بهره وري سازماني مورد مطالعه:مديران سازمانهاي دولتي شهرستان سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين تفکر استراتژيک مديران و بهره وري سازماني مورد مطالعه:مديران سازمانهاي دولتي شهرستان سنندج :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، بر اساس شیوه گردآوری، توصیفی و ازنظر ماهیت، همبستگی میباشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران سازمان های دولتی شهرستان سنندج به تعداد 360 نفر میباشد که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای ، تعداد 168 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانهای و میدانی میباشد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. روایی سوالات پرسشنامه از طریق روایی صوری انجام گرفت و پایایی سوالات پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ متغیر مستقل باپایایی مورد تایید قرار گرفت . جهت توصیف داده ها از روش آمار توصیفی و جهت آزمون فرضیات با توجه به نرمال بودن از ازمون پارامتریک پیرسون استفاده شد. داده های این پژوهش با نرم افزارآماری اس پی اس اس مورد آزمون قرار گرفت . یافته ها نشان میدهد بین تفکر استراتژیک مدیران وبهره وری رابطه ی مثبت و معنی داری وجوددارد و فرضیه های فرعی هم مورد تایید قرار گرفت.

لینک کمکی