بررسي رابطه بين تخصص حسابداري کميته حسابرسي و پوشش افشاي اطلاعات آتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين تخصص حسابداري کميته حسابرسي و پوشش افشاي اطلاعات آتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و پوشش افشای اطلاعات بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1392 تا 1396 بوده است.بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 184 شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی، بر اساس ماهیت داده ها، از نوع تحقیق کمی و بر اساس اهداف نیز از نوع تحقیق کاربردی به حساب می آید.نتایج آزمون فرضیه های تحقیق، بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و پوشش افشای اطلاعات آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در فصلهای پیشین به طور تفصیلی ادبیات پژوهش، روش پژوهش، جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای موردنیاز و درنهایت تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصله، ارائه شد. در این فصل به جمع بندی و بیان حاصل از آزمون فرضیات تحقیق میپردازیم نتایج آزمون فرضیه نشان میدهد که بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و پوشش افشای اطلاعات آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . بنابراین فرضیه تحقیق تایید میشود.

لینک کمکی