بررسي رابطه بين اندازه کميته حسابرسي و قابليت مقايسه صورتهاي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين اندازه کميته حسابرسي و قابليت مقايسه صورتهاي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1392 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، داده ها از نرم افزار رهآورد نوین 3 استخراج و توسط نرمافزار اکسل تلخیص، طبقه بندی شده و متغیرها محاسبه و در نهایت از طریق نرم افزار Eviews با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که اندازه کمیته حسابرسی شرکت بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی تاثیر میگذارد. هنگامی که کمیته حسابرسی بزرگتر هستند، اطلاعات مالی دارای قابلیت مقایسه بیشتری هستند.

لینک کمکی