تاب آوري: راهکاري براي مديريت شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاب آوري: راهکاري براي مديريت شهري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

آنچه امروز در مبحث مدیریت شهرهای جهان مطرح می گردد، تاب آوری شهرها ا ست که از اهمیت بسیار زیادی برخورداراست زیرا می تواند حیات و تداوم شهر را به راحتی تحت تاثیر قرار دهد . وصول به کارکرد و توانمندی بیشتر در شهرها به گونه ای که بتوانند در کمترین زمان پا سخگوی بحران های پیش آمده شوند و بهترین عکس العمل را نشان دهند، مبحثی ا ست که میتواند پلی میان تابآوری شهری و مدیریت شهری رقم زند .در این تحقیق، بصورت توصیفی بررسی ارتباط میان مدیریت شهری و تاب آوری شهری با ارائه مدلی مفهومی بیان گشته است . تاب آوری بعنوان مفهومی در ارتباط با شهرها و برنامه ریزی از دهه 1990 و در پاسخ به تهدیدات محیطی و تنظیم چهارچوب های اجتماعی و نهادی ظاهر گشت تا نشان دهد که شهرها در شرایط پیچیده و بغرنج و غیر قابل پیش بینی باید بتوانند ب صورت پایدار عمل کرده و در برابر مشکلات مقاوم بایستند . نتایج نشان داد که، شناسایی و آزمودن نقطه ضعفهای شهری، تبدیل این نقطه ضعفها به نقطه قوت و درنهایت یافتن فرمها، عملکردها، و جریانات انطباق پذیر و انعطاف پذیر می تواند در تو سعه طرح های شهری حایز اهمیت با شد . آنچه در مدیریتشهری مهم ارزیابی می شود توجه به تغییرات کالبدی شهر ا ست . وجود منابع مالی، ان سانی و مهمتر از همه منابع اطلاعاتی میتواند شهر را به سمت ارائه خدمات بهتر سوق دهد تا در این میان انتظارات مردم و گروههای با نفوذ نیز برآورده گشته، اهداف پایداری بدست آمده و تاب آوری شهر تضمین گردد

لینک کمکی