مقاله بررسي اختلالات الکتروليتي و اختلال عملکرد کليوي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي اختلالات الکتروليتي و اختلال عملکرد کليوي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي :


تعداد صفحات : 16

مقدمه: در بیماران بستری مبتلا به نارسایی مزمن قلبی، اختلالات تعادل سطح سدیم و پتاسیم سرم و اختلال عملکرد کلیوی بطور شایع اتفاق می­افتد. این مطالعه با هدف "تعیین میزان اختلالات الکترولیتی و اختلال عملکرد کلیوی در سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی" انجام شد. روش: این بررسی یک مطالعه توصیفی تحلیلی و جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران بستری با تشخیص نارسایی قلبی بود و 154 بیمار که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، با روش سرشماری در فاصله زمانی سال­های 1382تا 1387 انتخاب شدند. داده­ها با آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها : 4/34 درصد سالمندان سطح کراتینین بیشتر از 5/1 میلیگرم، 2/16 درصد هایپوناترمی و 1/9 درصد هایپرکالمی داشتند. سطح کراتینین سرم با طول مدت بستری ( 002/0= p ) جنس ( 041/0= p )، سیروز کبدی ( 004/0= p ) و مرگ و میر ( 000/0= p )، سطح پتاسیم سرم با سطح کراتینین ( 035/0= p )، فشار خون سیستولیک ( 042/0= p ) و دیاستولیک ( 046/0= p )، تعداد ناخوشی ( 044/0= p )، سکته مغزی ( 001/0= p )، استفاده از دیورتیک ( 006/0= p ) و مهارکننده­های آنزیم مبدل آنژیوتانسین ( 041/0= p ) و سطح سدیم سرم با تعداد ناخوشی ( 034/0= p ) ارتباط معنی دار داشت. نتیجه­گیری: مطالعه حاضر نشان داد که وضعیت بالینی سالمندان مبتلا به نارسایی سیستولیک قلبی از نظر وضعیت همودینامیک بخصوص تعادل الکترولیتی و وضعیت کلیوی ضعیف است.

لینک کمکی