مقاله مقايسه‌ي تأثير آموزش ترياژ به روش سخنراني و نرم‌افزار چندرسانه‌اي بر يادگيري پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مقايسه‌ي تأثير آموزش ترياژ به روش سخنراني و نرم‌افزار چندرسانه‌اي بر يادگيري پرستاران :


تعداد صفحات : 8

مقدمه: تریاژ، سنگ‌بنای مدیریت حوادث است و آموزش تریاژ به پرستاران در برنامه‌ریزی بلایا و حوادث بسیار اهمیت دارد؛ این مطالعه با هدف "مقایسه‌ی اثربخشی دو روش آموزش سخنرانی و نرم افزار چند رسانه‌ای بر یادگیری پرستاران" انجام شد. روش‌ها‌: در یک مطالعه‌ی نیمه‌تجربی دو گروهیِ قبل و بعد، نود نفر از پرستاران یکی از بیمارستان های اصفهان، با روش تخصیص تصادفی به دو گروه مساوی آموزش به روش سخنرانی و آموزش با نرم‌افزار چند رسانه‌ای در سال 1389 تقسیم شدند. یادگیری پرستاران در حیطه شناختی و عاطفی با آزمون چند گزینه‌ای محقق‌ساخته در سه مرحله‌ی قبل، بعد و یادآری بعد از مداخله در زمیته تریاژ اندازه‌گیری شد. سپس داده‌ها با آزمون‌های تی مستقل و تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری و نرم افزار SPSS 15 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: میزان یادگیری پرستاران در خصوص تریاژ در هر دو روش افزایش یافت (001/0p). تفاوت معناداری در میانگین نمرات کل (حیطه شناختی و عاطفی) قبل از مداخله در دو گروه مشاهده نشد (05/0p>). یعنی دو گروه با هم همگن بودند. اما در اندازه‌گیری مرحله دوم، (پس آزمون) میانگین نمرات کل در گروه سخنرانی نسبت به گروه نرم‌افزار چند رسانه‌ای بالاتر بود (001/0p)؛ ولی میانگین نمرات مرحله یادآری در گروه نرم افزار چندرسانه ای بیشتر از گروه سخنرانی بود. نتیجه‌گیری: نتایج، بیان‌گر اثربخشی هر دو شیوه‌ی سخنرانی و نرم‌افزار چند رسانه‌ای است؛ امّا با توجه به ویژگی‌های آموزش مجازی شامل یادگیری بر اساس علاقه فراگیر، به صرفه بودن، کارآیی، در دسترس بودن، انعطاف‌پذیری، طراحی مناسب، فراگیر محور و گسترش-پذیر بودن، این شیوه مؤثر توصیه می‌شود. .

لینک کمکی