مقاله سنجش کيفيت زندگي سالمندان: مروري بر ابزار‌هاي اندازه‌گيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله سنجش کيفيت زندگي سالمندان: مروري بر ابزار‌هاي اندازه‌گيري :


تعداد صفحات :21

مقدمه: با توجه به افزایش روز افزون جمعیت سالمندان در دنیا، ضرورت دسترسی به اطلاعات دقیق برای برنامه‌ریزی و اقدامات مربوط به حفظ و ارتقای سلامت سالمندان بیشتر مورد توجه بوده و لازمه این دسترسی استفاده از ابزارهایی مناسب با ویژگی‌های روانسنجی مطلوب است. هدف از این مطالعه مروری نظام منـد، جهت ارزیابی ابزارهای رایج اندازه‌گیری کیفیت زندگی سالمندان قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: با استفاده از کلید واژه‌های Quality Of life Instrument، Quality Of Life measure ، Quality Of Life Scale، Older ، Aging بدون هیچگونه محدودیت زمانی جستجوی جامعی در مقالات مرتبط با کیفیت زندگی دوران سالمندی منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی Pubmed ، Medline و Science direct انجام شد.
یافته‌ها: براساس کلید واژه های مطالعه حاضر، در مجموع 342 مقاله در این مطالعه وارد شد. بیشترین ابزارهای مورد استفاده جهت اندازه‌گیری کیفیت زندگی در سالمندان به ابزارهای عمومی اندازه‌گیری کیفیت زندگی با 81/3 درصد اختصاص داشت که درمیان آنها فرم کوتاه 36SF- پرکاربردترین ابزار بود (26/81) ابزارهای اختصاصی اندازه‌گیری کیفیت زندگی سالمندان نیز تنها 18/7 درصد را به خود اختصاص داده بودند که درمیان آنها ابزار اختصاصی بررسی کیفیت زندگی سالمندان سازمان سلامت جهان WHOQOL-OLDپرکاربردترین ابزار بود ( 9/65 درصد).
بحث و نتیجهگیری: نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به ویژگیهای خاص سالمندان استفاده از ابزارهای روا و پایای ندازهگیری خاص سالمندان ضروری است. تنها ابزارهایی که می‌توان در حال حاضر استفاده از آن را به سالمندشناسان توصیه نمود، پرسشنامه هایی کوتاه و اختصاصی نظیر OPQOL-brief، 19CASP- و WHOQOL-age هستند. پیشنهاد می شود برنامه ریزی دقیق و تدابیر ویژه ای جهت طراحی و روانسنجی ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی سالمندان در ایران انجام شود.

لینک کمکی