مقاله اثر سيستم کانابينوئيدي ناحيه CA1 هيپوکامپ بر حافظه موش هاي صحرايي حساس شده با آپومرفين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر سيستم کانابينوئيدي ناحيه CA1 هيپوکامپ بر حافظه موش هاي صحرايي حساس شده با آپومرفين :


تعداد صفحات :21

هدف:در این پژوهش آثار تزریق دوطرفه آگونیست‌ ها و آنتاگونیست ‌های کانابینوئیدی در هیپوکامپ پشتی (CA1(بر حافظه موش‌ های صحرایی حساس شده با آپومرفین بررسی شد.
روش: روش اجتنابی مهاری (غیرفعال) با مدل دوطرفه برای بررسی حافظه در موش های صحرایی نژاد ویستار به کار گرفته شد و حافظه حیوان 24 ساعت بعد از آموزش مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ ها: نتایج تزریق درون مغزی آگونیست گیرنده های CB1 و CB، WIN55, 212-2 (µg/rat 0/5، 0/25) به صورت وابسته به مقدار به تخریب حافظه حیوانات در روز آزمون منجر شد. در حالی که تزریق درون مغزی آنتاگونیست اختصاصی CB1، AM251 (ng/rat 100، 50، 25) اثری روی حافظه نداشت. تزریق درون مغزی AM251، 2 دقیقه قبل از تزریق درون مغزی WIN55, 212-2 (µg/rat 25/) اثری بر تخریب حافظه ناشی از WIN55, 212-2 (µg/rat 25/0) نداشت. هر چند که اثر تخریبی (WIN55, 212-2) (µg/rat 0/25) به دنبال تزریق سه روزه آپومرفین (mg/kg, S.C 1، 0/5)، پنج روز قبل از تزریق WIM55, 212-2 کاملا از بین رفته و این اثر برگشتی حافظه در پی تزریق آنتاگونیست گیرنده D2 دوپامینی، سولپیراید (mg/kg, S.C 0/5،‌ 0/25) 30 دقیقه قبل از تزریق آپومرفین مهار شد، در حالی که آنتاگونیست گیرنده D1، (SCH23390) (mg/kg, S.C 0/1، 0/07، 0/02، 0/01)‌ هیچ اثری بر پاسخ آپومرفین نداشت.

نتیجه گیری: هیپوکامپ پشتی نقش مهمی در فراموشی ناشی از کانابینوئیدها داشته و تزریق سه روزه آپومرفین ممکن است منجر به حساسیت گیرنده D2 دوپامینی شده و از این طریق در فراموشی ناشی از تحریک گیرنده (CB1( اثر گذارد.

لینک کمکی