مقاله بررسي رابط? بين فراشناخت و نارسايي‌هاي شناختي در سالمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي رابط? بين فراشناخت و نارسايي‌هاي شناختي در سالمندان :


تعداد صفحات :13

هدف:هـدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین فراشناخت و نارسایی های شناختی سالمندان بود.
روش: نمون این پژوهش 280 سالمند (زن و مرد) شهر اردبیل بود که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنام فراشناخت و پرسشنام نارسایی های شناختی استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که فراشناخت و مؤلفه های آن با نارسایی های شناختی سالمندان (0/18r=) رابط مثبت معناداری دارند (0/05P).
یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مؤلفه های اعتماد شناختی و خودآگاهی شناختی به ترتیب بهترین پیش بینی کننده های نارسایی های شناختی اند. مؤلفه های باورهای مثبت دربار نگرانی، باورهای منفی دربار کنترل ناپذیری افکار و باورهایی در مورد نیاز به کنترل افکار، در پیش بینی متغیر ملاک سهم معناداری نداشتند.
نتیجه گیری: در مجموع، این نتایج بیان می کنند که سطوح بالای فراشناخت مختل،نارسایی های شناختی سالمندان را افزایش می دهد.

لینک کمکی