مقاله مقايس? نحو? بازشناسي حافظه در دو گروه دانش‌آموزان دختر افسرده و عادي تهراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مقايس? نحو? بازشناسي حافظه در دو گروه دانش‌آموزان دختر افسرده و عادي تهراني :


تعداد صفحات :12

هدف: حالات خلقی، بسیاری از متغیرهای شناختی از جمله توجه و حافظه را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مقایس نحوه بازشناسی حافظه در افراد افسرده و عادی (دانش آموزان تهرانی) است.
روش: در این پژوهش با استفاده از نمونه گ یری خوشه ‌ای چندمرحله‌ ای، از میان 200 دانش آموز دختر دبیرستانی شهر تهران، 60 نفر انتخاب شدند. کلی آزمودنی ها به سؤال های پرسشنام افسردگی بک (1978) و مجموعه واژگان دارای بار عاطفی افسردگی و خنثی پاسخ دادند. حافظ بازشناسی از طریق بازشناسی واژگان مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از آزمون t، اطمینان در سطح 0/99 بررسی شد. نتایج نشان داد که سوگیری حافظه نسبت به واژگان دارای بار عاطفی، در افراد افسرده (در مقایسه با افراد عادی) معنادار است.
نتیجه گیری: افسردگی باعث سوگیری حافظ مبتلایان نسبت به واژگان و اطلاعات دارای بار عاطفی می شود.

لینک کمکی