مقاله بررسي ارتباط ميان آسيب حافظ? فعال و ناهنجاري‌هاي مشاهده‌شده در MRI بيماران دچار بيماري اسکلروز متعدد نوع تشديدشونده ـ بهبوديابنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط ميان آسيب حافظ? فعال و ناهنجاري‌هاي مشاهده‌شده در MRI بيماران دچار بيماري اسکلروز متعدد نوع تشديدشونده ـ بهبوديابنده :


تعداد صفحات :12

هدف: هدف این مطالعه بررسی حافظه فعال گروهی از بیماران دچار اسکلروز متعدد نوع تشدیدشونده بهبودیابنده و بررسی ارتباط این آسیب با پارامترهای MRI می باشد .
روش: این پژوهش تحلیلی مورد شاهدی در یک کلینیک بالینی صورت گرفت . 34 بیمار دچار اسکلروز متعدد نوع تشدیدشونده بهبودیابنده که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، با 52 فرد طبیعی، با استفاده از مقیاس حافظه لوریا نبراسکا به منظور ارزیابی عملکرد لوب فرونتال مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی MRI با استفاده از روش T2 انجام شد .
یافته ها : همه بیماران دچار اسکلروز متعدد بدون افسردگی شدید آسیب معناداری را در تمام متغیرهای حافظه (کلامی، غیرکلامی و عملکرد کلی حافظه فعال) نسبت به گروه شاهد (افراد سالم ) نشان دادند. ارتباطی میان اجرای آزمون ارزیابی لوب فرونتال (حافظه فعال) و وجود آسیب در ماده سفید لوب فرونتال وجود نداشت. اجرای مشابه، با آسیبهایی در ماده سفید نواحی غیرفرونتال مرتبط بود. ن
تیجه گیری: نتایج این مطالعه، آسیب در حافظه فعال بیماران اسکلروز متعدد را نشان داد. یافتهها نشان داد ناهنجاریهای شناختی خاص در دچار اسکلروز متعدد، سبب - شناسی چندعاملی دارد که آسیب شناسی نشان داده شده در MRI توضیح کاملی برای آن نمیباشد. به عبارت دیگر، در اسکلروز متعدد، آسیب های مغزی میکروسکوپی و ماکروسکوپی گسترده در تعیین نقص های خاص از حوزه های شناختی (نسبت به در نظر گرفتن بیماری به صورت موضعی) از اهمیت بیشتری برخوردار است.

لینک کمکی