مقاله ساختار عاملي و ويژگي‌هاي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه سبک‌هاي هويت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ساختار عاملي و ويژگي‌هاي روانسنجي نسخه فارسي پرسشنامه سبک‌هاي هويت :


تعداد صفحات :16

هدف: بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی پرسشنام سبک های هویت.
روش: اجرایپرسشنام سبک های هویت و مقیاس های بهزیستی روان شناختی در 376 دانشجو (158 پسر و 218 دختر) که به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شده بودند. ساختار سه عاملی سبک های هویت و ساختار تک عاملی تعهد هویت به کمک تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی سه عاملی سبک هویت و الگوی تک عاملی تعهد هویت با داده ها برازندگی قابل قبولی دارند. ضرایب آلفای کرونباخ سبک های هویت و تعهد هویت مبین پایایی، و ضرایب همبستگی بین سبک های هویت و تعهد با مقیاس های بهزیستی روان شناختی نمایانگر روایی همگرای این پرسشنامه است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، ثبات ساختار عاملی پرسشنام سبک های هویت و اعتبار این پرسشنامه را برای سنجش فرآیندهای اجتماعی ـ شناختی مربوط به شکل گیری هویت در دانشجویان ایرانی نشان می دهد.

لینک کمکی