مقاله بررسي رابطه مؤلفه‌هاي ادراک والدين با راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه مؤلفه‌هاي ادراک والدين با راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي :


تعداد صفحات :12

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی رابط ادراک والدین و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان، و نیز رابط مؤلفه های ادراک والدین و مؤلفه های یادگیری خودتنظیمی است.
روش: از بین دانش آموزان پای سوم دبیرستان های نظری شهر تهران، نمونه ای به حجم 685 آزمودنی با روش نمونه گیری خوشه‌ ای چند مرحله ای انتخاب شد. دو پرسشنام ادراکات محیطی خانوادگی گرونلیک و همکاران (1997) و یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت (1990) که قبلاً اعتبار و روایی آنها احراز شده بود، به روش گروهی و به وسیل آزمودنی ها تکمیل گردید.
یافته ها: نتایج بررسی همبستگی پیرسون نشان داد که اکثر مؤلفه های ادراکات محیطی خانوادگی (پذیرش و حمایت پدر و مادر از خودمختاری کودک) و یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی، فراشناختی و مدیریت منابع)، دو به دو با هم همبستگی دارند (pیادگیری خودتنظیمی، به خوبی از طریق ادراکات محیطی قابل پیش بینی است (p). ضرایب رگرسیون پذیرش و حمایت مادر از خودمختاری کودک نیز معنادار بود (p).

لینک کمکی