مقاله مقايسه‌ي مدل ذهني طرح‌واره‌اي تيزدل و مدل شبک? تداعي باور در تبيين تفکر افسردگي‌زا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مقايسه‌ي مدل ذهني طرح‌واره‌اي تيزدل و مدل شبک? تداعي باور در تبيين تفکر افسردگي‌زا :


تعداد صفحات :13

هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایس مدل ذهنی طرح واره ای تیزدل و مدل شبک تداعی باور در تبیین تفکر افسردگی‌زاست.
روش: در این مطالعه، 60 نفر از دانشجویان، بر اساس ملاک‌های پژوهش انتخاب وبه طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. با استفاده از نمایش فیلم، به گروه اول خلق منفی و به گروه دوم خلق مثبت القا شد. به گروه سوم، گروه شاهد، خلقی القا نشد. آزمودنی ها پیش از القای خلق و پس از القای آن، با استفاده از آزمون تکمیل جملات ناتمام، مقیاس نگرش های ناکارآمد، زیرمقیاس کمال گر ایی و تأییدخواهی ارزیابی شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که خلق افسرده، مدل های ذهنی طرح واره ای ناکارآمدی را جایگزین می‌کند که در آن فرد ارزش خود را وابسته به موفقیت/ شکست یا تأیید/ عدم تأیید می‌داند.
نتیجه‌گیری: افسردگی را بر اساس جایگزینی مد ل های ذهنی طرح واره ای (دیدگاه تیزدل) بهتر از افزایش دسترس‌پذیری به خاطرات و سازه‌های منفی (نظری باور) می توان تبیین کرد.

لینک کمکی