مقاله تأثير توان‌بخشي شناختي رايانه‌اي بر بهبود عملکرد حافظه روزمره بيماران مبتلا به اسکلروزيس چندگانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تأثير توان‌بخشي شناختي رايانه‌اي بر بهبود عملکرد حافظه روزمره بيماران مبتلا به اسکلروزيس چندگانه :


تعداد صفحات :16

مقدمه: آسیب‌های شناختی بویژه مشکلات حافظه در اسکلروزیس چندگانه، بیماری شایع است که می‌تواند کیفیت زندگی مبتلایان را کاهش ‌دهد. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌ای بر حافظه روزمره بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه است. روش: 46 بیمار20 تا40 ساله مبتلا به اسکلروزیس چندگانه بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و انتظار قرار گرفتند. بیماران گروه آزمایش با استفاده از نرم‌افزار توانبخشی حافظه، 12 جلسه آموزش دیدند. بیماران گروه انتظار هیچ‌ مداخله‌ای دریافت نکردند. آموزش آنها به پس از اجرای پژوهش موکول شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه حافظه روزمره پیش آزمون، پس آزمون و یک ماه پس از جلسات آموزشی جمع آوری شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد بین میانگین نمرات حافظه روزمره دو گروه در پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. معنادار نبودن تفاوت بین نمره های پس‌آزمون و پیگیری در گروه آزمایش، حاکی از ماندگاری تأثیر توانبخشی شناختی رایانه‌ای بر عملکرد حافظه روزمره بیماران بود. نتیجه‌گیری: توانبخشی شناختی رایانه‌ای اثر چشمگیری بر بهبود عملکرد حافظه روزمره بیماران دارد و می توان از آن به عنوان روش مؤثر و مفید برای بهبود عملکرد حافظه این بیماران استفاده کرد.

لینک کمکی