مقاله مدل‌سازي تغييرات آتي بارش‌هاي سواحل جنوبي درياي خزر تحت شرايط تغيير اقليم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مدل‌سازي تغييرات آتي بارش‌هاي سواحل جنوبي درياي خزر تحت شرايط تغيير اقليم :


تعداد صفحات :27

مقدمه: بارش مهم‌ترین پارامتر تأثیرگذار بر جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و منابع طبیعی است. بررسی تغییرات آتی پارامتر اقلیمی بارش از طریق پیش برآورد مدل‌های اقلیمی میسر می‌شود.
هدف:در پژوهش حاضر تغییرات آتی بارش سواحل جنوبی جهت نیل به برنامه ریزی های صحیح در منطقه سواحل جنوبی دریای خزر بررسی می‌گردد.
مواد و روش‌ها: بارش‌های آتی ایستگاه‌های منتخب سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مدل LARS-WG و داده‌های مشاهداتی بارش در دوره پایه و به کمک نوسانات اقلیمی حاصل از مدل گردش عمومی HadCM3 تحت سناریوهای A2، B1 وA1B در دوره 2039-2011 مدل‌سازی شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد بارش شبیه‌سازی‌شده انطباق بالایی با بارش مشاهده‌ای در دوره پایه دارد. بر اساس معیارهای MBE و MAE مقادیر خطای به‌دست‌آمده برای بارش شبیه‌سازی‌شده در دوره پایه در فصل پاییز زیاد است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، مدل تغییرات بارش سواحل جنوبی در دوره آتی با استفاده از سناریوهای A2، B1 و A1B ترسیم گردید که بر اساس آن در تمام ایستگاه‌های منطقه مقدار بارش افزایش خواهد یافت. درصد افزایش بارش در ایستگاه‌های انزلی، آستارا، بابلسر، گرگان، نوشهر، رامسر و رشت بر اساس سناریوی A2، به ترتیب 3/0، 9/7، 2/2، 4/1، 7/8-، 8/0، 7/6 درصد، همچنین بر اساس سناریوی A1B، به ترتیب 3/9، 12، 12، 4/12، 1/4-، 7/6، 9/13 درصد و بر اساس سناریوی B1 به ترتیب 7/8، 7/9، 5/6، 5/11، 7/3-، 3/5، 6/13 درصد خواهد بود.

لینک کمکی