مقاله ارزيابي مساحت‌هاي در حال فرسايش و رسوب‌گذاري حوضه‌هاي زهکشي سواحل مکران با استفاده از منحني‌هاي هيپسومتري بي‌بعد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي مساحت‌هاي در حال فرسايش و رسوب‌گذاري حوضه‌هاي زهکشي سواحل مکران با استفاده از منحني‌هاي هيپسومتري بي‌بعد :


تعداد صفحات :26

مقدمه: شاخص های کمی ژئومورفیکی برای شناسایی خصوصیات خاص یک ناحیه به ویژه در مطالعات تکتونیکی مفید هستند. یکی از این شاخص ها، منحنی های هیپسومتری(فرازسنجی) و انتگرال هیپسومتری است که برای نشان دادن پتانسیل مناطق ازنظر فعالیت تکتونیکی به منظور ارزیابی مساحت های در حال فرسایش و رسوب گذاری حوزه های زهکشی استفاده می‌شود.
هدف: این تحقیق بررسی مشخصه های فیزیکی حوضه های آبریز سواحل مکران ازنظر ویژگی های فرسایشی و رسوب گذاری آن‌ها با استفاده از منحنی های هیپسومتری بی بعد می باشد.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق برای استخراج شبکه آبراهه ها و رتبه بندی آن‌ها از مدل رقومی ارتفاعی منطقه باقدرت تفکیک 10 متر بر اساس روش استرالر رتبه بندی گردیده و در محیط برنامه‌نویسی پایتون به‌صورت کدنویسی جهت محاسبه مقادیر جداول و ترسیم منحنی های هیپسومتری بی بعد برای تحلیل وضعیت فرسایش و رسوب گذاری در سطح کل حوزه آبریز سواحل مکران و نیز زیر حوزه‌های زهکشی انجام‌شده است.
نتیجه‌گیری: اندازه گیری شاخص منحنی هیپسومتری نشان می دهد که در حوضه ی اصلی فرآیندهای ژئومورفولوژیکی به‌صورت متعادل عمل می کنند. با توجه مقادیر جدول و ترسیم منحنی هیپسومتری کل حوضه منطقه نشان دهنده گسترش متعادل دشت و ارتفاع است. ولی محاسبه ی منحنی و انتگرال هیپسومتری در زیر حوضه های منطقه ی موردمطالعه نشان می دهد که بخش شمالی زیر حوضه ها، فرآیندهای تکتونیکی بر فرآیندهای فرسایشی برتری دارد. درصورتی‌که در بخش جنوبی زیر حوضه ها، فرآیندهای فرسایشی بر فرآیندهای تکتونیکی برتری می گیرند و یا فرآیندهای ژئومورفولوژیکی به‌صورت متعادل عمل می کنند. با‌ تأثیر‌ پذ‌یرفتن پارامترها‌ی زمین شناسی و ‌‌ایجاد آنومالی‌های تکتونیک، جنس زمین تغییریافته و فرسایش‌‌ در حوضه‌ها دگرگون خواهد شد.‌ انتگرال هیپسومتری کل حوضه زهکشی برابر 20% است

لینک کمکی