مقاله تبيين رقابت انتخاباتي طايفه محور در چارچوب مدل مرکز پيرامون نمونه پژوهي: انتخابات ادوار هشتم، نهم و دهم در حوزه انتخابيه مَمَسَني و رستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تبيين رقابت انتخاباتي طايفه محور در چارچوب مدل مرکز پيرامون نمونه پژوهي: انتخابات ادوار هشتم، نهم و دهم در حوزه انتخابيه مَمَسَني و رستم :


تعداد صفحات :28

مقدمه: مدل مرکز ـ پیرامون گواه بر روابط نابرابر میان جوامع، مناطق، طبقات و اقشار مختلف اجتماعی است که در شکل دهی به رفتار کنشگران مؤثر است. این مسئله در نواحیِ مانند شهرستان ممسنی که ساختار اجتماعی آن ماهیت و نمودی طایفه ای دارد چشمگیر است، به طوری که در هر طایفه، برخی از تیره ها و روستاهای پُرجمعیت توان اثرگذاری بر دیگر فضاهای جغرافیایی پیرامون خود در حوزه‏های اجتماعی و سیاسی رادارند. در این چارچوب، نواحی که در کانون هر یک از قلمرو طوایف قرار داشتند به‌مثابه «چَرخی» عمل می کردند که سایر نواحی جغرافیایی (پیرامونی) مُتعلق به طایفه خود را بسان «پَره هایی» که وابستگی هویتی و تعلق زادگاهی ـ تباری به مرکز داشتند را هدایت می کردند.
اهداف: این پژوهش در پیِ تبیین رقابت انتخاباتی طایفه محور در چارچوب مدل مرکز ـ پیرامون است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر که ماهیتی کاربردی دارد به بررسی و پردازش رابطه سه متغیرِ مدل مرکز ـ پیرامون به‌مثابه متغیر مستقل، جامعه پراتوری، متغیر میانگر و طایفه گرایی به عنوان متغیر وابسته پرداخته است. برای ارزیابی فرضیه از روش تحقیقِ توصیفی ـ تحلیلی استفاده‌شده و داده ها به روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی (مشاهده ) گردآوری‌شده‌اند.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که برخی از نواحی شهری و روستا های متنفذ (به عنوان مرکز)، اُلگوی رفتاری ساکنان دیگر نواحی پیرامونی را، تحت الشعاع قرار می‏دهند و توان جهت دهی به رفتار انتخاباتی هیجانی و احساسی در چارچوب جامعه پراتوری و نهایتاً طایفه گرایی در عرصه های اجتماعی و سیاسی را دارند.

لینک کمکی