مقاله ارزيابي عملکرد دهياري ها در چارچوب حکمروايي خوب روستايي مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي عملکرد دهياري ها در چارچوب حکمروايي خوب روستايي مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان زنجان :


تعداد صفحات :16

اداف و زمینه ها : طی سال های اخیر توجه به حکمروایی بخصوص در مطالعات روستایی افزایش یافته است. حکمروایی خوب در رابطه با توانایی دولت جهت خدمت به شهروندان بوجود آمده، و به قوانین، فرایندها و رفتارهایی که منافع را بیان می کنند، منابع را مدیریت می کنند و قدرت را در جامعه اعمال می کنند، اشاره دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد دهیاری ها در چارچوب حکمروایی خوب در مناطق روستایی شهرستان زنجان می باشد.
روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش های اسنادی و میدانی بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق جمعیت روستایی شهرستان زنجان می باشد که مطابق فرمول کوکران تعداد نمونه 382 نفر در نظر گرفته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری نظیر tتک نمونه ای، واریانس یک طرفه، آزمون شفه و مدل رتبه بندی پرومتی بهره گرفته شده است.
یافته ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دهیاران از میان هشت شاخص حکمروایی در شاخص مشروعیت و قانون پذیری (42/3) عملکرد بهتری داشته اند و در شاخص شفافیت با میانگین (75/2) عملکرد ضعیفی داشته اند. نتایج آزمون شفه نشان داد روستاهای بخش مرکزی به لحاظ داشتن حکمروایی بالاترین میانگین (98/2) را کسب کرده اند، که می تواند با نزدیکی روستاهای این بخش به مرکز شهرستان در ارتباط باشد.
نتیجه گیری :نتایج مدل رتبه بندی پرومتی هم بیانگر این است که روستای قره بوطه بالاترین رتبه را در میان 25 روستا از لحاظ داشتن حکمروایی کسب نموده است.

لینک کمکی