مقاله الويت بندي کيفيت هاي فضاي شهري مؤثر در تامين توقعات سرمايه گذاران با استفاده از تکنيک دلفي (مطالعه موردي: بافت مرکزي شهر مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله الويت بندي کيفيت هاي فضاي شهري مؤثر در تامين توقعات سرمايه گذاران با استفاده از تکنيک دلفي (مطالعه موردي: بافت مرکزي شهر مشهد) :


تعداد صفحات :12

اهداف و زمینه‌ها: رقابت اقتصادی میان شهرها باعث شده تا مدیریت شهری به دنبال جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد. اما سرمایه‌گذاران به دنبال توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری هستند و ویژگی‍های فضاهای شهری برای آنها اهمیت دارد. در این میان طراحان شهری در فرآیند تأمین کیفیت‌ها در فضای شهری توجیهات متفاوتی در تاثیرات اقتصادی آنها دارند. بررسی مطالعات صورت گرفته بیانگر فقدان دسته‌بندی مدون از کیفیت‌های فضای شهری بر اساس تاثیر آنها در تامین توقعات سرمایه گذاران است که این موضوع امکان حضور سرمایه‌گذاران را با چالش مواجه کرده است. هدف این مقاله اولویت‌بندی کیفیت‌های فضای شهری موثر در تامین توقعات سرمایه‌گذاران بر اساس نظرات طراحان شهری می‌باشد. با انجام این اولویت‌‌بندی طراحان شهری علاوه بر تامین کیفیت‌های تاثیرگذار می‌توانند توجیه اقتصادی سرمایه گذاری را نیز فراهم آورند. بافت مرکزی مشهد به سبب داشتن جذابیت‌های فراملی گردشگری-مذهبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است.
روش‌شناسی: به منظور انجام این پژوهش ضمن بررسی مطالعات صورت گرفته 12 کیفیت موثر در طراحی فضای شهری انتخاب شد. سپس با استفاده از روش دلفی، درجه اهمیت و درصد اهمیت مرتبط با کیفیت‌های فضای شهری محاسبه گردید.
نتیجه گیری: یافته‌های حاصل بیانگر امتیاز متفاوت کیفیت‍های مختلف است. در نهایت نتایج نشان می‌دهند کیفیت‌های دسته اول بیشترین میزان توقعات سرمایه گذار را در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فراهم می‌نمایند.

لینک کمکی